Kalkınmanın yolu “Toplam Faktör Verimliliği”nde...

Kalkınma Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yürütülen, AB ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen “Toplam Faktör Verimliliğinin (TFV) Artırılması Politika Çerçevesi Geliştirme Projesi” kapsamında İstanbul’da uluslararası bir konferans düzenlendi. Toplam Faktör Verimliliği Konferansı’nın açılış konuşmalarını Kalkınma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Hayri Maraşlıoğlu, UNDP Türkiye Ülke Direktörü Claudio Tomasi, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Müsteşarı François Begeot ve Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkanı M. Selim Uslu yaptı.

 Açılışta Kalkınma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Hayri Maraşlıoğlu, Toplam Faktör Verimliliği’nin önemine işaret ederek; TFV’nin yükselmesi sayesinde, ülkelerde refah düzeyinin de yükseldiğini aktardı. Toplam Faktör Verimliliği, büyüme içindeki istihdam ve sermaye artışları haricindeki nedenlerin birleşik etkisi olarak ifade ediliyor. Ülkelerin daha yüksek TFV değerlerine sahip olması, aynı miktarda sermaye ile daha fazla üretim yaptıklarını ve daha yüksek gelir elde ettiklerini gösteriyor.

Araştırmalar Türkiye’nin, gelişen ülkelere nazaran TFV potansiyelini yeterli ölçüde kullanamadığını gösteriyor. Bu konudaki çalışmalar, büyük ölçekli imalat sanayi firmaları ile orta ve küçük ölçekli firmalar arasında gözlenen verimlilik farkının, başka ülkelerle karşılaştırıldığında, Türkiye için dikkat çekici derecede büyük olduğunu ortaya koyuyor. Çalışmalar Türkiye’deki verimlilik sorununun esas olarak KOBİ’lerden kaynaklandığına işaret ediyor.

Toplam Faktör Verimliliği Projesi 3. yılında

2015’te başlayan TFV Politika Çerçevesi Geliştirilmesi Destek Projesi’nin hedefi; TFV’nin istenilen oranda artmamasının önündeki engellerin belirlenmesi, bu engellerin ortadan kaldırılmasına yönelik politika çerçevesi geliştirilmesi ve bu politika çerçevesinin pilot uygulamalarla test edilmesiydi. Proje kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda ortaya çıkan politika çerçevesi; sürdürülebilir büyümenin önünde engel oluşturan temel sorunların kısa ve orta vadede çözümüne olanak verecek uygulanabilir politika araçlarını sunuyor.

Çalışmalar kapsamında Türkiye’de TFV’nin artırılmasında en büyük katkıyı sağlayacak dört temel sektör, otomotiv, gıda, hazır giyim ve elektrikli teçhizat olarak öne çıktı. Tüm pilot projelerin uygulanmasına tekstil, kompozit ve kurumsallaşma konularında başlanıldı. Sektör temsilcileri ve konunun uzmanlarının değerlendirmeleri sonucunda, halen süren çalışmalar, tekstil sektöründe “dijitalleşme”, kompozit sektöründe “ileri teknolojik malzemelerin kullanımı” ve kurumsallaşmayla verimliliğin doğru orantılı bağlantısı üzerinde yoğunlaşıyor.

 Yeşil Kitap yeni bir ekonomik büyüme perspektifi çağrısında bulunuyor

 Yeşil Kitap’ta; son yıllarda Türkiye’nin verimlilik performansında gözlenen olumsuz duruma karşı tedbir almak için TFV artışlarına odaklanan yeni bir ekonomik büyüme perspektifi tasarlanması gerektiği belirtiliyor. Ayrıca Yeşil Kitap’ta endüstride hız kazanan dijitalleşme (robotlaşma, 3-boyutlu yazıcılar, akıllı fabrikalar vb.) eğiliminden dolayı, düşük nitelikli işgücünü içeren, düşük ücretlere dayalı rekabet stratejilerinin artık geçerliliğini giderek yitirdiğinin de altı çiziliyor.  Çalışmada ayrıca, TFV’yi artırma hedefine yönelik olarak önümüzdeki dönemde imalat sanayinin performansını doğrudan etkileyecek üç kritik yatay politika alanı olarak dijitalleşme sürecinin hızlandırılması; firmalarda yönetim kalitesinin yükselmesinin desteklenmesi; piyasadan çıkışların kolaylaştırılması öne çıkıyor.

TFV’yi belirleyen yedi kritik unsur

Yeşil Kitap çalışması kapsamında TFV’yi firma düzeyinde belirleyen yedi kritik unsur belirlendi. Bu unsurlar şöyle sıralanıyor: İş modelleri ve değer zincirlerinde konumlanma; küresel tedarik zincirlerine entegrasyon; bilgiye erişim, yenilikçilik ve teknoloji transferi; firmalar arası iş birlikleri ve uzun vadeli müşteri ilişkileri; modern üretim tekniklerinin kullanımı; firma yönetim kalitesi ve kurumsallaşma; işgücü verimliliği ve insan kaynakları uygulamaları.

Küresel rekabetçilik hedefi olan girişimler için etkili öneriler

Yeşil Kitap’ta, küresel rekabetçilik hedefi olan girişimlerin içinde bulundukları ekosistemlerin mükemmelleştirilmesi için de öneriler getiriliyor. Bu öneriler; finansal destek mekanizmalarının güçlendirilmesi ve çeşitlendirilmesi; pazarlama ve ilişki ağı geliştirme (networking) yetkinliklerinin geliştirilmesi, “Türk teknolojisi” algısının güçlendirilmesi ve yerlileştirme (ve millileştirme) gündeminin verimlilik odaklı hale getirilmesi olarak sıralanıyor.

 

Proje Hakkında:

Toplam Faktör Verimliliğinin Artırılması Politika Çerçevesi Geliştirme Projesi AB ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen bir teknik yardım projesidir ve UNDP tarafından uygulanmaktadır. Projenin nihai faydalanıcısı T.C. Kalkınma Bakanlığı, sözleşme makamı ise Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB)’dir. http://tfvp.org