Kurumsal Değerler İletişimi

 • Markanın kurumsal değerlerini hedef kitlesine aktarırız.
 • Toplumdaki prestijini artıracak projeler üretir, geliştirir, yönetiriz.
 • Sivil toplum kuruluşları, fikir öncüleri ve akademik çevreyle ortak proje yürütmeleri için fırsat yaratırız.

Sürdürülebilirlik İletişimi

 • Toplumda, doğada, üretimde ve ekonomide sürdürülebilirliğin sağlanması için yapılan çalışmalara destek veririz.
 • Kurumların sürdürülebilirlik çalışmaları hakkında, hedef kitlesinde farkındalık yaratırız.
 • İletişimde sürdürülebilirliği sağlar ve yönetiriz.

Sosyal Değişim Danışmanlığı

 • Toplumda meydana gelen değişim ve dönüşümleri gözlemleyerek, bu yönde hareket etmeleri için markalara rehberlik ederiz.
 • Kurumların ürün ve hizmetlerinin sunumundan elde edecekleri maddi ve manevi faydayı, sivil toplum kuruluşları aracılığıyla topluma mal edecek projelere dönüştürürüz.

Kaos İletişimi

 • Ekonomik ve sosyal kaos ortamlarında, taraflar arasında sağlıklı iletişim kurulmasını destekleriz.
 • Şirketin çalışanlarına, basına, tedarikçilerine, denetleyici kurumlara, rakiplerine, sivil toplum örgütlerine ve kamuoyuna verilecek mesajları tespit ederiz.
 • Üst yönetime stratejik danışmanlık yaparız.
 • İç ve dış iletişim ağını oluşturur yönetiriz.

Lider Konumlandırması

 • Hizmet verdiğimiz kuruluşun üst yöneticisinin, basın ve kamuoyu nezdinde referans kabul edilmesini sağlarız.
 • Yöneticiyi, sektöründe saygın, güvenilen, danışılan bir kişi haline getiririz.

Kurum İçi İletişim

 • Yönetim kademesiyle görüş birliği içinde iç iletişim programını hazırlar ve uygulamaya destek veririz.
 • Çalışanların kuruluşun misyon ve hedeflerine sahip çıkmasını sağlayan etkinlikler planlar ve hayata geçiririz.

Medya İlişkileri Yönetimi

 • Müşterimizin basınla ilişkilerini disipline ederiz.
 • Basın bülteni hazırlar, basın toplantısı ve gezisi düzenleriz.
 • Müşterimizin yöneticileri için özel haber ve röportaj fırsatları yaratırız.

Ürün İletişimi ve Marka Konumlandırması

 • Müşterimizin pazarlama hedefleriyle eşgüdümlü iletişim programları hazırlarız.
 • Hedef kitlenin ihtiyaçlarını ve ilgisini belirleyerek, satış ve pazarlamayı destekleyecek projeler geliştiririz.

Etkinlik Yönetimi

 • Etkinlikler için konsept oluşturur, planlamasını yapar ve hayata geçirilmesine destek veririz.